hidden

 

ثبت سفارش طراحی سایت چرا ایفانت قابل اعتماد است چرا ایفانت ؟ نمونه کارهای طراحی سایت قیمت و هزینه طراحی سایت

 

 

آشنایی با مفهوم Uml

(قسمت دوم)

توسعه محصولات پروژه 3.1.2


انتخاب كدام مدل ها و دیاگرام ها كه بتواند راه حلی را برای اجرای عمل یك پروژه انجام ذهد بسار مهم است.به طور خلاصه ، تمركز روی جزئیات مناسب و چشم پو.شی از سایر مسائل ، كلیدی است برای آموزش و ارتباطات زیرا آن ها هستند :


• هر سیستم مجتمع بهترین معبر برای یك مجموعه كوچك از View های تفریبا غیر وابسته از یك مدل می باشد . یك View منفرد كافی نیست .
• هر مدل ممكن است توضیح چندین سطح درست باشد .
• بهترین مدلها مدلهای هستند كه به واقیعت می پیوندند .

در این دوره View ها یك مدل در UML به صورت دیاگرامهای گرافیكی زیر تعریف شده اند :

• use case diagram
• class diagram
• behavior diagrams
• statechart diagram
• interaction diagrams:
• sequence diagram
• collaboration diagram
• implementation diagrams:
• component diagram
• deployment diagram


اگرچه بعضی از نام هارا ، بعضی اوقات این دیاگرام ها را دارند . این لیست از نامهای دیاگرامهای قانونی تشكیل شده است .
این دیاگرام ها چندین نما از سیستم تحت آنالیز یا توسعه را آماده می كنند. زیر مدل كامل این نما ها همچنان كه سیستم خود سازگار می توانند آنالیز كنند یا ساخته شوند .این دیاگرامها ، در امتدادشان با پشتیبانی از مستندات ، اولین مدلی هستند كه می توانند نمایش داده شوند اگر چه UML و ابزار پشتیبانی برای یك شماره از View های استخراج شده باشند . این دیاگرامها توضیحات اضافی در یاداشت های UML هستند .


تكرار پاسخ سئوالی كه " چرا UML دیاگرام جریان داده ها را پشتیبانی نمی كند ؟" به سادگی قرار دادن ، جریان داده ها و سایر انواع دیاگرام ها كه UML شامل آن نمی شوند در خور جدا كردن در میان نمونه شئی گراء نیست .
دیاگرام فعالیت برای كسانی كه به DFD ها وفا دارند استفاده می شود . همچنین دیاگرام فعالیت برای مدل های كاری در حال جریان مورد استفاده است . نویسندگان UML دیاگرام های UML را برای واضح بودن پروژه های شئی گرا بوچود آورده اند . اما لزوما همه دیاگرام های دیگر را محكوم نمی كند . ما كم كم یك مجموعه موفق و نمونه تكنیك ها ، مناسب در میان یك نمونه سازگار را تعریف می كنیم .

خارج از محدوده UML 3.2


زبان های برنامه نویسی :
UMLیك زبان مصور مدل است اما یك زبان برنامه نویسی مصور را معنی نمی دهد ، پی داشت همه آن واجبات مصور و مفاهیم پشتیبانی برای جایگزینی زبانهای برنامه نویسی است . UML زبانی برای مصور سازی ، معین سازی ، ساختار بندی و مستند سازی سیستم های نرم افزاری متمركز است ، اما كشیدن خطوط شما را به سوی كد راهنمایی می كند . بعضی چیز ها مانند شعبات مجتمع و پیوند زدن بهتراز توضیحات در زبانهای برنامه نویسی متنی می باشد . UML باعث می شود كه نگاشت یك خانواده از زبان های شئی گرا محكم شود ، بنا برآن شما می توانید بهتر از آن دو را بدست آورید .

ابزار :
استاندارسازی یك زبان ، اساسا بنیان سازی برای ابزار و پردازش ها است . مدیریت گروه شئی RFP (OADTF REF-1) یك كلید راننده در برانگیختن تعاریف UML بود .
اولین هدف RFP فعال سازی ابزار عملیاتی بود . بهرحال ، ابزار و عملیات بین خودی خیلی به روی مفاهیم قوی و یاداشت های تعاریف وابستگی دارند . UML مفاهیم متامدل را تعریف میكند، كه ابزار واسطه ، ذخیره سازی ، یا مدل های زمان اجرا نیست اگرچه اینها باید برای یك بسته دیگر باشد . مستندات UML شامل بعضی از تكات ابزار فروشنده روی عناصر انتخابی می شود ، اما نیازمند آدرس هر چیزی كه عملی را صورت می دهد نیست . برای مثال موضوعات آدرس شبیه رنگ دیاگرام ها ، شناوری كاربران ، انیمیشن ، ذخیره و پیاده سازی مدلها یا سایر چیز ها در آینده انجام می شود نیست .


پردازش :
بعضی از سازمان ها UML را روی یك زبان عمومی برای پروژهای مصنوعی می خواهند استفاده نمایند اما بعضی UML را برای استفاده در زمینه های مختلف پردازشی می خواهند استفاده نمایند . UML یك پردازش غیر وابسته ، و تعریف استاندارد پردازش بین المللی كه هد ف آن UMLیا OMF`S REF نبود است.


نویسندگان UML مهم سازی و بازشناسی پردازش ها را نشان می دهند . به نمایش گذاشتن یك تعریف خوب و مدیریت خوب پردازشی، اغلب یك كلید جدا كننده بین فوق تولید و واحد های ناموفق است . اعتماد روی برنامه نویسان بی باك برای نمونه های تجاری غیر قابل تحمل است یك پردازش 1 ) راهنمای مطلوب یك دسته بندی برای تیم های فعال را مشخص می كند ، 2) نمونه هایی كه باید قابل توسعه باشند را معین می كند ، 3) وظایف یك توسعه دهنده منفرد و تیم های در حال گردش را اداره می كند 4) معیار های برای آگاهی دهندگی و مقیاس یك پروژه و فعالیت ها را پیشنهاد می دهد.


پردازش ها باید خیلی طبیعی برای تصیحح سازمانها ، پرورش و مسائل دامنه در دست باشد. كدام كارها در یك زمینه ( برای مثال ، كوچك شدن بسته های نرم افزاری در حال توسعه ) می توانند بوجود آورنده حادثه بشوند(برای مثال ،سختی زمان ، ارزیابی افراد سیستم ) .


انتخاب یك قسمت از نمونه های پردازشی می خواهد تغییرات بزرگ ، وابستگی روی چنین چیزهایی كه شبیه دامنه مسائل ، تكنولوژی پیاده سازی ، و مهارت یك تیم را نشان دهد.
متد های Booch, OMT, OOSE و گروه های دیگر پردازش خوب را در تعریف دارند ، و UML پشتیبانی بیشتر متد هارا حمایت می كند. این ها وجود همگرایی روی تمارین پردازش های در حال توسعه هستند اما هنوز رضایت افراد برای استاندارد شدن را ندارند .

چه چیزهای می خواهند شبیه نتایجی در صنایعی كه موافق عمومی روی بهترین نمونه ها و عوامل در بر گیرنده چهار چوب پردازش در میان پردازش های منفرد كه می توانند معرفی شوند باشند. اگرچه UML یك پردازش را در اختیار نمی گیرد ، توسعه دهنده ها مقادیر برده شده USE CASE ، محاسبات میانی ، مكررات ، و پردازشات افزایشی را تشخیص می دهد، بنابراین این فعالیت ها در UML با دقت بودند .

مقایسه UML 3.3 با زبانهای دیگر :
آن باید از ساختاری درست ،كه زبان متحد مدل باشد و یك حركت ریشه ای از Booch, OMT, یا OOSE, نیست اما سرعت موفقیت منطقی همه آنها است . این بدان معنی است كه اگر شما امروزه كاربران Booch, OMT, یا OOSE, هستید ، كه شما تربیت شده ، ورزیده شده و می خواهید ابزار مورد استفاده تان حفظ شود است ، زیرا UML یك قدم تكامل طبیعی است، UML ارتباط با مدل دیگر را می خواهد آسان سازد اما این نویسندگان باید در مورد خودشان و مفاهیم UML و یاداشت های آن در زیر روش ها تصمیم بگیرند.


UML بیشتر توضیحات شفاف و بیشتر یك ریخت از Booch, OMT, OOSE و سایر مدل ها است . و این بدان معنا است كه مقادیر در UML در حال حركت هستند ، زیرا آن پروژهای مدل موجود هستند و قبل از آن نمی توانند اجرا شده باشند .كاربران متد های دیگر و زبان های مدل بیشترین سود ارزشی را خواهند برد، از آن برای رفع كردن چندین عمل ناموفق در یاداشت ها و واژگان كه متضمن شبهات نامفهوم از بیشترین معابر آن باشداستفاده می كنند . با روابط بین زبان های مدل مصور ، شامل داده های ارتباطی مدل ها چارت شناور BPR ، و جزئیات حركتی زبانها ، UML باید توضیحات بهبود داده شده و جامعیت همگانی را آماده كند.


كاربران متد های موجود می خواهند تغییرات ناچیز در یاداشت ها را آزمایش كنند اما این نباید بسیار گیرا باشد و آن را به وضوح از مفاهیم اساسی بدست خواهند آورد اگر مقاصد متحد به انجام رسیدند UML انتخابی واضح در زمانی كه UML شروع به پروژه ای جدید می كند است . خصوصیت قابل استفاده از ابزار ، كتاب ها ، و دوره ها گستردگی برازندگی آن را نشان می دهد. بعضی از ابزار های مدل های مصور از یاداشت های موجود پشتیبانی می كنند .و همچنین Booch, OMT, OOSE و سایر View ها از یك مدل پایه هستند : وقتی این ابزار برای پشتیبانی UML اضافه می شوندكاربران می توانند برا ی استفاده مفید بدون از دست رفتن اطلاعات جریان حركتی را عوض نمایند .


كاربران موجود هر متد شئی گرا می توانند سریعا یاد بگیرند كه چگونه از ابزار آن استفاده نمایند یك آموزش سریع و استفاده از فراورده های اساسی آن . بیشتر تكنیك های پیشرفته كه چنین از رفتاری قالبی شكل و خصوصیات استفاده می كنند نیاز به مطالعه از آنها، كه حاكی از فعالیت و مدل جامع ، كه زمانی مسئله به وجود می آید است .

چهره جدید UML 3.4 :
هدف اتحاد، پیشنهاد ادامه سادگی بود ، برای به غالب درآوردن ، خارج از عناصر موجود در Booch, OMT, و OOSEكه درهر حالت عمل صورت نمی گرفت ، و آن بران آن منظور بود كه برای اضافه كردن عناصر از سایر متدها ، كه بیشتر موثر و از پیش ساخته شده بودند و فقط در زمانی استفاده می شد كه یك راه حل بیشتر وجود نداشت . زیرا نویسندگان UML در حال طراحی یك زبان موثر بودند (اگرچه كه گرافیك باشد )، آنها یك تراز به موقع بین كوچكترین (هر متن و جعبه ) و بالای مهندسی می خواستند (دارا بودن یك شمایل برای هر عنصر مدل قابل تصور) .

برای پایان آن ، آنها خیلی با دقت درباره اضافه كردن چیزهای اضافی تلاش می كردند ، زیرا آنها نمی خواهند مجتمع UML ناموفق باشد . در امتداد راه بعضی از چیز ها اضافه شده مفید واقع شدند زیرا آنها مفید بودن خود را در سایر مدل های عملی اثبات كردند . این چندین مفهوم جدید را كه در UML شامل می شود را بیان می كند .شامل مكانیسم توسعه پذیری می شود : رفتاری در یك قالب داشتن ، پشت سر هم در آوردن مقادیر ، اجبارات ، برجستگیها و پردازش ها ; توزیع و همزمانی ( برای مدل های ActiveX/DCOM و CORBA ) ; الگوها / همكاری ; دیاگرام فعالیت ( برای مدل های پردازشی ) ; تهذیب ( ارتباط دستی بین سطوح انتزاعی ) ; واسطه ا و اجزاء ; و زبان های اجباری .


خیلی از تصورات برای نشان دادن متدهای منفرد گوناگون و تئوری ها بودند .اما UML باعث چسبیدن كامل آنها با یكدیگر می شود. در اضافه تغییرات اعظم آنها ، بیشتر تمركز بهسازی در بیشتر مفاهیم و یاداشت های Booch, OMT, و OOSE می باشد .


UML یك فرضیه از متدهای Booch, OMT, و OOSE و چندین متد شئی گرای دیگر ، و بیشتر منابع دیگر است. این منابع گوناگون متشكل از چندین عناصر است از بیشتر نویسندگان ، كه شئی گرا ها شامل اعتبار آن نیستند ، یاداشت های UML تركیبی گرافیكی از اعلام ها است كه از منابع كوناكون با شماره ای از نماد پاك شده ( زیرا آنها كوچك یا غیر ضروری یا اشتباه بودند ) و با یك نماد كوچك اضافه شده می باشد. ایده UML از كسانی كه در زمینه مدل های شئی گرا كار می كردند نشات گرفت .

UML از ساخته نشد بلكه از گسترش ایده ها درست شد; نسبتا نقش انتخاب و كامل شدن بهترین ایده از شئی گرا و دانش عملی كامپیوتر بود . زندگی نامه واقعی آن از یاداشت ها و اساس مفاهیم بدنه پیچیده شده است بنابراین بحث در مورد آن فقط زمینه آمادگی دارد و برای نشان دادن عملی تاریخچه نیست .

دیاگرام USE CASE مانند ظاهر شدن در OOSE می باشد .


دیاگرام كلاس OMT و BOOCH را اعلامی می كند و دیاگرام كلاس بیشتر از متدهای شئی گرای دیگر است.الحاقات می توانند برای دیاگرام های گوناگون كه مدل های سایر شیوه ها را پشتیبانی می كنند تعریف شود : یكنواخت كردن ، اجبارها، مقادیر برچسب شده كه مفاهیم اضافه شده كه در UML در مدل های اعظم زبان در گذشته وجود نداشته است .


دیاگرام Statechart اساس ذاتی روی Statechart دیوید هارل با تغییرات كمتر است .دیاگرام فعالیت كه در بعضی از مفاهیم اصولی قرار گرفته ، مانند دیاگراهای جریان كاری در حال توسعه است كه بیشتر منابع آن از منابع Pre-OO می باشد . اوراكل و جیم ادل دیاگرامهای فعالیت بهم پیوسته را در UML قابل استفاده نمودند.


دیاگرام ترتیبی (Sequence) در میان متدهای گوناگون و نامهای گوناگون ( فعل و انفعال ، دنبال كردن پبغامهای ، دنبال كردن رویدادها ) و تاریخ روزها برای Pre-OO ساخته شد. دیاگرام همكاری (Collaboration) تعدیل شده ای از مدل بوش ( دیاگرام اشیاء) ، تركیب و امتزاج ( گراف فعل و انفعال اشیاء) ، و یك شماره از سایر منابع است .

هم اكنون همكاری اولین مدل بی عیب كلاس ، و اغلب فرم الگو مبنا می باشد .
دیاگرام پیاده سازی ( دیاگرام اجزاء و گسترش ) مشتق شده از مدل بوش و دیاگرام پردازش است ، اما آنها هم اكنون مركز اجزاء ، نسبتا مركز آن ماژول و بهترین متصل كننده است .


قالب در حال جریان ، یك مكانیسم الحاقی و مفاهیم تمدید شده از متا مدل است. شمایل تعریف شده كاربر میتوانند با قالب های بدست آمده برا ی تصیحح پردازشهای معین مشاركت نماید.
زبان اشیاء اضطراری قابل استفاده در UML برای مفاهیم معین و آماده سازی زبان برای توضیحات در طول اجرای مدل می باشد .OCL یك زبان توضیح در ریشه متد Syntroy و تاثیر پذیر بر روی زبان توضیحات در سایر متدهای تجزیه شده دارد . اطلاعات شناور OMT مفادی شبیه هم دارد كه OCL را وسیع و رسمی كرده است .


هر كدام از این عقاید ادامه قبلی و بیشتراز سایرین نفوذ پذیری دارند . ما دریافتیم هر كدام از لیست ها تاثیراتشان ناقص است و ما تصدیق می كنیم كه UML محصولی از یك تاریخچه ای بزرگ از ایده ها در علم كامپیوتر و ناحیه مهندسی نرم افزار است

بر گرفته از سایت اینترنتی رشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید